JUDGES

评委

Mr CHEUNG Kwan-leung (張鈞良先生)

EFIAP, FPSEA, FGPC, FWIEP, APSHK, ACPA, AYMCAPC, Hon.ECPA, Hon.EYMCAPS, Hon.EHKCC, Hon.EUAPA, EPPSM, Hon.EPSSM, PPSA, PSA5* (PPD Color)

Ms Sophia CHEUNG (張淑歡女士)

Hon.FGPC, Hon.FHKPC, Hon.FPSBP, Hon.FPSM (Macau), Hon.FPSM (Malaysia), Hon.FPSSM, Hon.FMDPA, Hon.FHKCC, Hon.FCPA, Hon.FPSNY, SAWIEP, Hon.ECPA, Hon.EHKCC, Hon.EUAPA, Hon.EYMCAPS, Hon.EHKPA, SE35mmPS, SEKPS, EETPPC, EPPSM, Hon.EPSSM, Hon.ESCPS, HMFCBA, MHFCA, Hon.ESPSEA, Hon.PSEA, Hon.35mmPS, PSA Diamond* (PPD-Color)

Mr CHU Chai-kuen (朱濟權先生)

EFIAP, FRPS, FPSEA, FPSHK, Hon.FPSEA, Hon.FPSHK, Hon.F35mmPS, Hon.FZYPA, Hon.ECPA, Hon.SFAPA

Mr HO Kan-keung (何根強先生)

EFIAP, FRPS, EPSA, FPSNY, FPSEA, FPSHK, FCPA, FHKPA, FGPC, Hon.FPSEA, Hon.ESPSEA, A35mmPS, AMPC, Hon.ECPA, Hon.EHKCC, Hon.EUAPA, Hon.EYMCAPS, SE35mmPS, SEKPS, EETPPC, EPPSM, Hon.EPSSM, Hon.HKPA, PSA5* (PPD-Color)

Li Xiao Ying 李晓英

中国女摄影家协会副主席

Liu Wei Xiong 刘伟雄

罗湖摄影学会副会长

Liu Ying Li 刘应力

深圳市摄影家协会主席

Li Zhi Liang 李志良

东莞市文学艺术界联合会副主席

Li Wei Kun 李伟坤

中国摄影家协会副主席

Zhang Zhan 张展

中山市摄影家协会副主席